การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย

สภาพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดโครงการสัมมนาวิชาการเพื่อก้าวสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นของพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เรื่อง “การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย”

วันพุธที่ 6 มีนาคม 2562 เวลา 8.30-12.00 น.
ณ ห้อง ประชุมธีระ สูตะบุตร ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*