โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ วิธีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 2561

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ วิธีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2561
ตามเกณฑ์ สกอ. ระดับหลักสูตร (หลักสูตรผู้ประเมินหน้าใหม่)
รุ่นที่ 2 วันที่ 5-6 มิถุนายน 2562 เวลา 8.30 – 16.30 น.
ณ คณะประมง ชั้น 3 วิทยาเขตบางเขน
วันที่ 6 มิถุนายน 2562

วันที่ 5 มิถุนายน 2562

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*