การแสดงวิสัยทัศน์และนำเสนอแนวทางในการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย

การแสดงวิสัยทัศน์และนำเสนอแนวทางในการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย
ของผู้สมัครเข้ารับการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน 2562 เวลา 8.30 – 16.00 น.
ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล ชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี 

การแสดงวิสัยทัศน์ 5 ท่าน (ภาคเช้า)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*