รู้ทันข่าวลวง (Fake News)

รู้ทันข่าวลวง (Fake News)
วันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม 2563
เวลา 13.30-15.30 น.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรทิพย์ เย็นจะบก
ภาควิชานิเทศศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ดร.อุทัย เจริญวงศ์
อดีตผู้อำนวยการศูนย์บริการถ่ายทอดการสื่อสารแห่งประเทศไทย
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
เอกสารประกอบการบรรยาย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*