Tag Archives: คนเป็นสุข

ติดตั้งโปรแกรมห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
(จิตเบิกบาน งานได้ผล คนเป็นสุข)

KITS
Program lock หน้าจอ

Windows
Windows 10 Update 1903
Windows 10 Update 1909

MediaCreationTool1903 (ใช้สำหรับสร้าง USB Boot ติดตั้ง Windows)

Antivirus
Antivirus Bitdefender Windows 10, 8

Antivirus Bitdefender Mac 10.x.x 

K1000

เว้นวรรค
เว้นวรรค
เว้นวรรค
เว้นวรรค
โครงการสัมมนาบุคลากรสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ
19 มิถุนายน 2552
ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล
วิทยากรโดย ดร.สนอง วรอุไร