Tag Archives: งานได้ผล

จิตเบิกบาน งานได้ผล คนเป็นสุข

โครงการสัมมนาบุคลากรสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ
19 มิถุนายน 2552
ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล
วิทยากรโดย ดร.สนอง วรอุไร