Author Archives: admin

Visit of Ambassadors from South Asian, Middle East and African Affairs to Kasetsart

Visit of Ambassadors from South Asian, Middle East and African Affairs to Kasetsart University Kamphaeng Sean Campus
Hosted by Education Administration Division Kasetsart University
on Thursday, September 15, 2022
9:00-15:00

# เสวนาทางวิชาการ “น้ำท่วมไทย…เพราะฝนตกหนักเกินไป…หรือไร้การบริหารจัดการแบบมืออาชีพ”

เสวนาทางวิชาการ “น้ำท่วมไทย…เพราะฝนตกหนักเกินไป…หรือไร้การบริหารจัดการแบบมืออาชีพ”
วันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2565
เวลา 13:30 – 16:00 น.

# การประชุมวิชาการระดับชาติด้านการศึกษาทั่วไป ประจำปี 2565

การประชุมวิชาการระดับชาติ
ด้านการศึกษาทั่วไป ประจำปี 2565

เรื่อง กระบวนทัศน์ใหม่ของการศึกษาทั่วไป
วันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2565
ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
และผ่านระบบ Webex meeting

# พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ เรื่อง การพัฒนาวิชาการ ด้านการวิจัยและการส่งเสริมการเกษตร

พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ เรื่อง การพัฒนาวิชาการ ด้านการวิจัยและการส่งเสริมการเกษตร
วันพุธที่ 24 สิงหาคม 2565
เวลา 9:00 – 11:00 น.
ณ ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์
ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
ถ่ายทอดสัญญาณจากระบบ Webex Meeting

# ชี้ทางออก…สภาวะเงินเฟ้อและความมั่นคงทางด้านอาหาร

เสวนาทางวิชาการเรื่อง “ชี้ทางออก…สภาวะเงินเฟ้อและความมั่นคงทางด้านอาหาร”
วันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2565
เวลา 13:00-15:00 น.
ถ่ายทอดสัญญาณจากระบบ Zoom Meeting