Author Archives: admin

Reinventing University Program 2021

ขอเชิญเข้าร่วมรับฟัง
การประชุมชี้แจงและประชาสัมพันธ์
โครงการวิจัยรูปแบบใหม่ของการจัดการศึกษา
ในการเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถขั้นสูงของกำลังคน
ทางด้านเกษตรและอาหารสำหรับอนาคต

โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุตเขตต์ นาคะเสถียร
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและสร้างสรรค์
วันพุธที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2564
เวลา 13.00-16.00 น.
ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์
อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การออกแบบการประเมินการเรียนรู้สำหรับ Onsite and Online เพื่อยกระดับทักษะการคิดของนิสิต

Trend Talk #5
การออกแบบการประเมินการเรียนรู้สำหรับ Onsite and Online เพื่อยกระดับทักษะการคิดของนิสิต
วิทยากร: ดร.วีรภัทร์ สุขศิริ
ผู้เชี่ยวชาญด้านการวัดและประเมินจาก UC BERKELEY
วันจันทร์ที่ 14 มิถุนายน 2564
เวลา 13.30-15.30 น.

การจัดพิมพ์หนังสือ ตำรา กับสำนักพิมพ์ มก.

โครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อม
เพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการสำหรับบุคลากรสายวิชาการ ครั้งที่ 3
ระหว่างวันที่ มิถุนายน – กรกฎาคม 2564
ณ ห้องประชุมออนไลน์ผ่านระบบ WebEx Meeting

หัวข้อที่ 2 การจัดพิมพ์หนังสือ ตำรา กับสำนักพิมพ์ มก.
โดย ศ.ดร.นวลฉวี รุ่งธนเกียรติ
วันพฤหัสบดีที่ 10 มิถุนายน 2564
เวลา 10.00-11.30 น.

การทำวิจัยและการตีพิมพ์บทความวิจัยสำหรับอาจารย์สาขาภาษาอังกฤษ

โครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อม
เพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการสำหรับบุคลากรสายวิชาการ ครั้งที่ 3
ระหว่างวันที่ มิถุนายน – กรกฎาคม 2564
ณ ห้องประชุมออนไลน์ผ่านระบบ WebEx Meeting

หัวข้อที่ 1 การทำวิจัยและการตีพิมพ์บทความวิจัยสำหรับอาจารย์สาขาภาษาอังกฤษ
โดย รศ.ดร.ชไมภัค เตชะอนันต์ และ รศ.ดร.นภาศรี ทิมแย้ม
วันพุธที่ 2 มิถุนายน 2564
เวลา 13.30-16.30 น.

การใช้เครื่องมือดิจิทัลเพื่อการออกแบบการจัดการเรียนรู้แบบ Deep Learning

สำนักบริการคอมพิวเตอร์ ร่วมกับคณะศึกษาศาสตร์
อบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้เครื่องมือดิจิทัลเพื่อการออกแบบการจัดการเรียนรู้แบบ Deep Learning ถ่ายทอดสดผ่านระบบ KU Webex
วันจันทร์ที่ 24 พฤษภาคม 2564
เวลา 13.30-15.30 น.

ณ อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์ ม.เกษตรศาสตร์ บางเขน