Author Archives: mongkon

กินข้าวไทยให้เป็น เห็นประโยชน์

“กินข้าวไทยให้เป็น เห็นประโยชน์”
วันอังคารที่ 19 ธันวาคม 2560
เวลา 9.00-16.00 น.
ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล ชั้น1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 สหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559  สหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2560 เวลา 8.30-13.00 น.
ห้องประชุมสุธรรมอารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ปี