Category Archives: อื่น ๆ

วิถีชีวิตตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนในศรรตวรรษที่ 21

การจัดอบรมอาจารย์ผู้สอนรายวิชาการศึกษาทั่วไปด้านเศรษฐกิจหมุนเวียน
ในรายวิชา วิถีชีวิตตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนในศรรตวรรษที่ 21
(Circular Lifestyle for the 21st  Century)
วันพุธที่ 23 ธันวาคม 2563 เวลา 9:00 – 15:45 น.


กล่าวต้อนรับและเปิดงาน โดย รศ.ดร.ลดาวัลย์ พวงจิตร
รองประธานคณะกรรมการบริหารเครือข่ายศึกษาทั่วไปแห่งประเทศไทย และ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผศ.ดร.มนัสนันท์ หัตถศักดิ์
เลขานุการคณะกรรมการบริหารเครือข่ายศึกษาทั่วไปแห่งประเทศไทย และผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

รายงานผลการดำเนินโครงการพัฒนาคู่มือการสอน รายวิชาการศึกษาทั่วไปด้านเศรษฐกิจหมุนเวียน และที่มาของการจัดอบรมอาจารย์ผู้สอนรายวิชาการศึกษาทั่วไปด้านเศรษฐกิจหมุนเวียน
โดย ผศ.ดร. รัตนาวรรณ มั่งคั่ง
คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

โมดูลที่ 1 การใกล้ชิดธรรมชาติ
โดย รศ.ดร.รัฐชา ชัยชนะ คณะสิ่งแวดล้อม ม.เกษตรศาสตร์

โมดูลที่ 2 ภาวะวิกฤตของปัญหาด้านทรัพยากร
โดย ผศ.ดร.ณภัทร จักรวัฒนา (คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)

โมดูลที่ 3 (1) สถานการณ์ฉุกเฉินด้านสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม
โดย รศ.ดร. เศรษฐ์ สัมภัตตะกุล (คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โมดูลที่ 3 (2) คาร์บอนฟุตพริ้นท์
โดย ผศ.ดร.รัตนาวรรณ มั่งคั่ง (คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)

โมดูลที่ 3 (3) ปัญหาขยะมูลฝอยและแนวคิดขยะเหลือศูนย์ และ
โมดูลที่ 3 (4) แนวทางการลดและคัดแยกขยะ
โดย ดร.สุจิตรา วาสนาดำรงดี (สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

พักรับประทานอาหารกลางวัน

โมดูลที่ 4 (1) แนวคิดโดยตลอดวัฏจักรชีวิต
โดย รศ.ดร.ธภัทร ศิลาเลิศรักษา (คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี)

โมดูลที่ 4 (2) เศรษฐกิจหมุนเวียน
โดย ดร.พงษ์วิภา หล่อสมบูรณ์ และ คุณปฐม ชัยพฤกษทล
(องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน))

โมดูลที่ 5 (1) กระบวนการออกแบบธุรกิจภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน และ
โมดูลที่ 5 (2) นวัตกรรมโมเดลธุรกิจสู่เศรษฐกิจหมุนเวียน
โดย คุณประวิทย์ พรพิพัฒน์กุล (โครงการความร่วมมือภาครัฐภาคธุรกิจภาคประชาสังคมเพื่อจัดการพลาสติกและขยะอย่างยั่งยืน)

โมดูลที่ 6 วิถีชีวิตภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน และ
โมดูลที่ 7 ความตระหนักและแรงผลักดันสู่วิถีชีวิตภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมเศรษฐกิจหมุนเวียนโดย ผศ.ดร.กิตติภูมิ มีประดิษฐ์ (สำนักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยศรีปทุม)

ปาฐกถาพิเศษ วันสถาปนาวิทยาลัยบูรณาการศาสตร์ครบรอบ 1 ปี

วันสถาปนาวิทยาลัยบูรณาการศาสตร์ครบรอบ 1 ปี
ปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “แนวทางการเรียนการสอนในเชิงบูรณาการศาสตร์”
วันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม 2563 เวลา 9.00-10.00 น. 
ณ ห้องประชุม STEM ชั้น 7 อาคารระพี สาคริก

โครงการพัฒนาและทดสอบสมรรถนะความเข้าใจ และใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) 23 ก.ค. 2563

การอบรมเตรียมความพร้อม
โครงการพัฒนาและทดสอบสมรรถนะความเข้าใจ

และใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) สำหรับนิสิต และบุคลากรสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ มก.
วันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2563
ณ ห้อง 306 อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์

โครงการพัฒนาและทดสอบสมรรถนะความเข้าใจ และใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) 22 ก.ค. 2563

การอบรมเตรียมความพร้อม
โครงการพัฒนาและทดสอบสมรรถนะความเข้าใจ

และใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) สำหรับนิสิต และบุคลากรสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ มก.
วันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2563
ณ ห้อง 306 อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์

เนื้อหาการบรรยายช่วงเช้า

ประชุมชี้แจงกรอบการวิจัย การพัฒนาศักยภาพสมุนไพรและการแก้ปัญหาภัยแล้งภาคการเกษตร และแนวทางการพัฒนาข้อเสนอการวิจัย เพื่อขอรับการสนับสนุนทุน สวก.


สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมชี้แจงกรอบการวิจัย
การพัฒนาศักยภาพสมุนไพรและการแก้ปัญหาภัยแล้งภาคการเกษตร
และแนวทางการพัฒนาข้อเสนอการวิจัย เพื่อขอรับการสนับสนุนทุน สวก.
ในวันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน 2563 เวลา 13:30-16:00 น.
ณ ห้องประชุมทับทิม ชั้น 2 อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ
สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.