Category Archives: อื่น ๆ

ปาฐกถาพิเศษ วันสถาปนาวิทยาลัยบูรณาการศาสตร์ครบรอบ 1 ปี

วันสถาปนาวิทยาลัยบูรณาการศาสตร์ครบรอบ 1 ปี
ปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “แนวทางการเรียนการสอนในเชิงบูรณาการศาสตร์”
วันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม 2563 เวลา 9.00-10.00 น. 
ณ ห้องประชุม STEM ชั้น 7 อาคารระพี สาคริก

โครงการพัฒนาและทดสอบสมรรถนะความเข้าใจ และใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) 23 ก.ค. 2563

การอบรมเตรียมความพร้อม
โครงการพัฒนาและทดสอบสมรรถนะความเข้าใจ

และใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) สำหรับนิสิต และบุคลากรสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ มก.
วันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2563
ณ ห้อง 306 อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์

โครงการพัฒนาและทดสอบสมรรถนะความเข้าใจ และใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) 22 ก.ค. 2563

การอบรมเตรียมความพร้อม
โครงการพัฒนาและทดสอบสมรรถนะความเข้าใจ

และใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) สำหรับนิสิต และบุคลากรสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ มก.
วันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2563
ณ ห้อง 306 อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์

เนื้อหาการบรรยายช่วงเช้า

ประชุมชี้แจงกรอบการวิจัย การพัฒนาศักยภาพสมุนไพรและการแก้ปัญหาภัยแล้งภาคการเกษตร และแนวทางการพัฒนาข้อเสนอการวิจัย เพื่อขอรับการสนับสนุนทุน สวก.


สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมชี้แจงกรอบการวิจัย
การพัฒนาศักยภาพสมุนไพรและการแก้ปัญหาภัยแล้งภาคการเกษตร
และแนวทางการพัฒนาข้อเสนอการวิจัย เพื่อขอรับการสนับสนุนทุน สวก.
ในวันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน 2563 เวลา 13:30-16:00 น.
ณ ห้องประชุมทับทิม ชั้น 2 อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ
สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.