Category Archives: Brands Summer Camp

ครูแนะแนวกับการศึกษาไทยยุคเศรษฐกิจดิจิทัล 4.0

โครงการสัมมนาทางวิชาการครูและอาจารย์แนะแนวทั่วประเทศ
เรื่อง “ครูแนะแนวกับการศึกษาไทยยุคเศรษฐกิจดิจิทัล 4.0”
วันศุกร์ที่ 5 มกราคม 2560 เวลา 8.00-16.00 น.
ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล ชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี

การประชุมสัมมนาวิชาการครูและอาจารย์แนะแนวทั่วประเทศ (แบรนด์ซัมเมอร์แคมป์ 2018 ปีที่ 29)

โครงการส่งเสริมความสามารถพิเศษภาคฤดูร้อน พ.ศ. 2561
(แบรนด์ซัมเมอร์แคมป์ 2018 ปีที่ 29)
การประชุมสัมมนาวิชาการครูและอาจารย์แนะแนวทั่วประเทศ
เรื่อง “ระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ปี 2561
Thai University Central Admission System (TCAS)”
ในวันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2560 เวลา 8.00 – 15.30 น.
ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ปี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน