Category Archives: กองการเจ้าหน้าที่

งานบุคคล กองการเจ้าหน้าที่

HE the series EP1

HR the series EP1
โครงการสัมมนาเครือข่ายการบริหารทรัพยากรบุคคล
SDGs KU หนทางสู่ความยั่งยืนในวิถี KU
วันพฤหัสบดีที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2564

เวลา 10.00-12.00 น.
ถ่ายทอดสัญญาณจากระบบประชุม Webex meeting

การจัดพิมพ์หนังสือ ตำรา กับสำนักพิมพ์ มก.

โครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อม
เพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการสำหรับบุคลากรสายวิชาการ ครั้งที่ 3
ระหว่างวันที่ มิถุนายน – กรกฎาคม 2564
ณ ห้องประชุมออนไลน์ผ่านระบบ WebEx Meeting

หัวข้อที่ 2 การจัดพิมพ์หนังสือ ตำรา กับสำนักพิมพ์ มก.
โดย ศ.ดร.นวลฉวี รุ่งธนเกียรติ
วันพฤหัสบดีที่ 10 มิถุนายน 2564
เวลา 10.00-11.30 น.

การทำวิจัยและการตีพิมพ์บทความวิจัยสำหรับอาจารย์สาขาภาษาอังกฤษ

โครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อม
เพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการสำหรับบุคลากรสายวิชาการ ครั้งที่ 3
ระหว่างวันที่ มิถุนายน – กรกฎาคม 2564
ณ ห้องประชุมออนไลน์ผ่านระบบ WebEx Meeting

หัวข้อที่ 1 การทำวิจัยและการตีพิมพ์บทความวิจัยสำหรับอาจารย์สาขาภาษาอังกฤษ
โดย รศ.ดร.ชไมภัค เตชะอนันต์ และ รศ.ดร.นภาศรี ทิมแย้ม
วันพุธที่ 2 มิถุนายน 2564
เวลา 13.30-16.30 น.

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มก. จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มก. จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564
วันพฤหัสบดีที่ 20 พฤษภาคม 2564
เวลา 13.30 น. โดยเป็นการประชุมแบบออนไลน์

ทำความเข้าใจ ประกาศ ก.พ.อ. 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ ดำรงตำแหน่ง ผศ. รศ. และ ศ.

โครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อม
เพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการสำหรับบุคลากรสายวิชาการ ครั้งที่ 2
ระหว่างวันที่ 30 มีนาคม – 7 พฤษภาคม 2564
ณ ห้องประชุมออนไลน์ผ่านระบบ WebEx Meeting

หัวข้อที่ 6 ทำความเข้าใจ ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง “หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณา
แต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการในปัจจุบัน”
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.บุญเรียง ขจรศิลป์
วันที่ 7 พฤษภาคม 2564
เวลา 9.30-12.00 น.