Category Archives: สภามหาวิทยาลัย

# การสรรหาผู้อำนวยการสำนักหอสมุด

การนำเสนอแนวทางการบริหารจัดการ
ของผู้รับการสรรหาผู้อำนวยการสำนักหอสมุด
วันพุธที่ 9 มีนาคม 2565 เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป
ถ่ายทอดสัญญาณจากระบบ Zoom Meeting

# การสรรหา คณบดีคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์

การนำเสนอวิสัยทัศน์และแนวทางการบริหารจัดการ
ของผู้สมัครเข้ารับการสรรหา
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
วันศุกร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10:00 น.
ถ่ายทอดสัญญาณจากห้องกำพล อดุลวิทย์ ผ่านระบบ Zoom Meeting

แนวทางการเข้าสู่ตำแหน่งชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ

การเสวนา หัวข้อ “แนวทางการเข้าสู่ตำแหน่งชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ”
วันอังคารที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565
เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมกำพล อดุลย์วิทย์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

การสรรหา ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน

การนำเสนอวิสัยทัศน์และแนวทางการบริหารจัดการ
ของผู้สมัครเข้ารับการสรรหา ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน
วันพฤหัสบดีที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13:30 น.
ถ่ายทอดสัญญาณจากห้องกำพล อดุลวิทย์ ผ่านระบบ Zoom Meeting

การเสวนา หัวข้อ “ฝ่าวิกฤตการสรรหาหัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะ และผู้อำนวยการกอง มก.”

การเสวนา หัวข้อ “ฝ่าวิกฤตการสรรหาหัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะ และผู้อำนวยการกอง มก.”
วันอังคารที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2565 เวลา 13.00 น.
ณ ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน