Category Archives: เสวนาทางวิชาการ

วางอนาคตการบริหารจัดการน้ำไทย

สำนักงานบริการวิชาการ จัดการเสวนาทางวิชาการ
เรื่อง “วางอนาคตการบริหารจัดการน้ำไทย”

วันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน 2562 เวลา 13.00-16.30 น.
ณ ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี

นวัตกรรมอาหารสัตว์ (กากมันสำปะหลังโปรตีนสูง) ทางเลือก ทางรอด ปศุสัตว์ไทย

สำนักบริการวิชาการ ร่วมกับ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และชุมนุมสหกรณ์โคนมแห่งประเทศไทย
จัดประชุมเสวนาทางวิชาการ
เรื่อง “นวัตกรรมอาหารสัตว์ (กากมันสำปะหลังโปรตีนสูง) ทางเลือก ทางรอด ปศุสัตว์ไทย”

วันพุธที่ 7 มีนาคม 2562 เวลา 13.00-16.30 น.
ณ ห้อง ประชุมกำพล อดุลวิทย์ ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

บทเรียนจากปัญหา PM 2.5 ในประเทศไทย เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาในอนาคต

เสวนาทางวิชาการ เรื่อง “บทเรียนจากปัญหา PM 2.5 ในประเทศไทย เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาในอนาคต” จัดโดย งานประชาสัมพันธ์ ร่วมกับคณะสิ่งแวดล้อม

วันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 9.30-12.00 น.
ณ ห้อง ประชุมธีระ สูตะบุตร อาคารสารนิเทศ 50 ปี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การปฏิรูปข้าวและชาวนาไทย : ถึงเวลาหรือยัง

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ร่วมจัดการประชุมเวทีข้าวไทย ประจำปี 2561 ภายใต้หัวข้อ
“การปฏิรูปข้าวและชาวนาไทย : ถึงเวลาหรือยัง”
วันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม 2561 เวลา 8.00-16.00 น.
ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล ชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

การเสวนามีทั้งหมด 3 ช่วง
1. การเสวนาเรื่อง “ปฏิรูปนโยบายรัฐเกี่ยวกับข้าวและชาวนาไทย”
2. การเสวนาเรื่อง “ปฏิรูประบบการผลิตข้าวไทย”
3. การเสวนาเรื่อง “ปฏิรูประบบการวิจัยข้าวไทย”

ดินปุ๋ยกับการเกษตรยั่งยืน ความเข้าใจที่ถูกต้อง

เสวนาทางวิชาการ เรื่อง “ดินปุ๋ยกับการเกษตรยั่งยืน ความเข้าใจที่ถูกต้อง”
วันอังคารที่ 11 ธันวาคม 2561 เวลา 10.00-12.00 น.
ณ ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

หัวข้อกิจกรรมในการเสวนา
1. ทิศทางของการเกษตรยั่งยืนของประเทศไทย
2. พืชกินอาหารได้อย่างไร
3. ดิน ปุ๋ย และการใช้ปุ๋ยที่ถูกต้อง
4. บทบาทของสื่อมวลชนในการพัฒนาการเกษตรยั่งยืน
เปิดตัว และสาธิต App “ปุ๋ยสั่งตัด” เวอร์ชันใหม่