Category Archives: ส.วิจัยและพัฒนา

การตีพิมพ์ผลงานวิจัย : วิกฤตและโอกาสของนักวิจัย มก.

สัมมนาเรื่อง “การตีพิมพ์ผลงานวิจัย : วิกฤตและโอกาสของนักวิจัย มก.”
และการมอบรางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2552
วันอังคารที่ 21 กันยายน 2553 เวลา 8.30-13.00 น.
ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล ชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50

ประกวดนวัตกรรม มก. ปี 2552 และรางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ปี 2551

สถาบันวิจัยและพัฒนา มก.
สัมมนาการประกวดนวัตกรรม มก. ปี 2552
และรางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ปี 2551
วันที่ 22 กรกฎาคม 2552 เวลา 9.00 -12.00 น.
ณ ห้องประชุมสุธรรมอารีกุล