Category Archives: สัมมนาบุคลากร

กินข้าวไทยให้เป็น เห็นประโยชน์

“กินข้าวไทยให้เป็น เห็นประโยชน์”
วันอังคารที่ 19 ธันวาคม 2560
เวลา 9.00-16.00 น.
ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล ชั้น1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี

อุดมศึกษาไทยกับการศึกษา 4.0

โครงการประชุมสัมมนาอาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประจําปี 2560
เรื่อง “อุดมศึกษาไทยกับการศึกษา 4.0”
วันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เวลา 9.00-12.00 น.
ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล ชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มก. บางเขน

การประชุมสัมมนาอาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2559

การประชุมสัมมนาอาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2559
“การผลิตบัณฑิตเพื่อการแข่งขันในศตวรรษที่ 21”
วันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2559 เวลา 9.00 – 12.00 น.
ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล ชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี

ประชุมสัมมนาอาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2558

โครงการประชุมสัมมนาอาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2558
เรื่อง “Kasetsart University : The Autonomous University That Shapes The Future”
วันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2558 เวลา 13.00-16.30 น.
ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล  อาคารสารนิเทศ 50 ปี ชั้น 1

รับชมได้แล้ววันนี้

ประชุมสัมมนาอาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2557

โครงการประชุมสัมมนาอาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2557
เรื่อง “ทิศทางการเรียนการสอนสำหรับนิสิต Generation Z”
วันพฤหัสบดีที่ 19 มิถุนายน 2557 เวลา 9.00-12.00 น.
ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล  อาคารสารนิเทศ 50 ปี ชั้น 1
00:15:20 ช่วงพิธีเปิด
00:56:10 ประสบการณ์การสอนและพฤติกรรมการเรียนรู้ของเด็ก Gen-Z
01:19:10  ช่วงของการเสวนา ทิศทางการเรียนการสอนสำหรับนิสิต Gen-Z