Category Archives: สภาข้าราชการ

สัมมนาวิชาการเรื่อง สิ่งที่ควรรู้เมื่อจะเข้าสู่ระบบแท่ง

สัมมนาวิชาการเรื่อง “สิ่งที่ควรรู้เมื่อจะเข้าสู่ระบบแท่ง”
ในวันอังคารที่ 12 ตุลาคม 2553 เวลา 8.30-13.00 น.
ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล ชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี

สภาข้าราชการกับการมีส่วนร่วมในการพัฒนามหาวิทยาลัย

บรรยายพิเศษ เรื่อง “สภาข้าราชการกับการมีส่วนร่วมในการพัฒนามหาวิทยาลัย”
โดย นายชวลิต เข่งทอง
วันพฤหัสบดีที่ 23 กันยายน 2553 เวลา 13.30-14.30 น.
ณ ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ ชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี

การเตรียมความพร้อมของบุคลากร เมื่อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ

สภาข้าราชการ จัดโครงการสัมมนาวิชาการเรื่อง
การเตรียมความพร้อมของบุคลากรเมื่อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ
13 ตุลาคม 2552  8.30 -12.00 น.

หัวข้อสิทธิประโยชน์ บทบาท และหน้าที่ของบุคลากรเมื่อมหาวิทยาลัยได้เปลี่ยนเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ
โดยวิทยากรจากมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ดังต่อไปนี้
1. รองศาสตราจารย์อดิศักดิ์ พงษ์พูลผลศักดิ์
     ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลณสรรค์ สายขุน
     อดีตเลขาธิการสภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหิดล

รองศาสตราจารย์ ดร.สุรวิช วรรณไกรโรจน์
      รองประธานสภาข้าราชการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้ดำเนินรายการ

การประชุมที่ประชุมประธานสภาอาจารย์แห่งประเทศไทย (ปอมท.)

การประชุมที่ประชุมประธานสภาอาจารย์แห่งประเทศไทย (ปอมท.)
สมัยสามัญ ครั้งที่ 8/2552
วันเสาร์ที่ 19 กันยายน 2552

การบริหารงานพนักงาน มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ

(รับชมได้เฉพาะเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ต่ออยู่ภายในเครือข่ายนนทรี เท่านั้น)
สภาข้าราชการ มก. จัดบรรยายพิเศษ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การบริหารงานพนักงาน มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ม.บูรพา
13.30-15.00 น. ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์