สภาข้าราชการกับการมีส่วนร่วมในการพัฒนามหาวิทยาลัย

บรรยายพิเศษ เรื่อง “สภาข้าราชการกับการมีส่วนร่วมในการพัฒนามหาวิทยาลัย”
โดย นายชวลิต เข่งทอง
วันพฤหัสบดีที่ 23 กันยายน 2553 เวลา 13.30-14.30 น.
ณ ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ ชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*