สัมมนาวิชาการ เรื่อง “การสร้างคุณค่างานประจำให้เป็นงานวิจัย”

บรรยายพิเศษ เรื่อง “แนวคิดและเทคนิคการสร้างและพัฒนางานวิชาการจากงานประจำ”
โดย รองศาสตราจารย์ ดร. สมบูรณ์ ศิริสรรหิรัญ (รองคณบดีฝ่ายบริหารคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล)
และการเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์บุคลากร มก. เรื่อง “การสร้างคุณค่างานประจำให้เป็นงานวิจัย”

วันอังคารที่ 18 มกราคม 2554 เวลา 8.00 – 13.00 น.
ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ปี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*