สร้างบ้านให้ปลา ชาวประชาได้อะไร

ประชุมวิชาการครั้งที่ 49
สาขาประมงอภิปรายพิเศษ เรื่อง “สร้างบ้านให้ปลา ชาวประชาได้อะไร”
วันอังคารที่ 1 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 14.00 – 16.30 น.
ณ อาคารศูนย์เรียนรวม 3

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*