อาเซียนยุคใหม่ ก้าวต่อไปสู่การเป็นประชาคม

ประชุมวิชาการครั้งที่ 49
สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
การอภิปรายพิเศษ เรื่อง “อาเซียนยุคใหม่ ก้าวต่อไปสู่การเป็นประชาคม”
วันพฤหัสบดีที่ 3 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 9.00 – 12.00 น.
ณ อาคารศูนย์เรียนรวม 3

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*