ประชุมระดมความคิดเห็นการจัดทำร่างแผนปฏิบัติการ มก.

กองแผนงาน ขอเชิญประชุมระดมความคิดเห็นการจัดทำร่างแผนปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
(KU Action Plan) 2555-2559
ในวันอังคารที่ 8 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 8.30-12.00 น.
ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ปี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*