10 ขั้นง่ายๆ วิจัยจากงานประจำ

“เดินทีละก้าว กินข้าวทีละคำ” 10 ขั้นง่ายๆ วิจัยจากงานประจำ

โดย : นพ.โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ

ตอนที่ 1

ตอนที่ 2

ตอนที่ 3

ตอนที่ 4

ตอนที่ 5

อ้างอิงจาก http://r2r.hsri.or.th/portfolio/detail.php?id=22&key=r2rportfoilo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*