กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2553

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2553 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มก.
วันศุกรที่ 29 เมษายน 2554 เวลา 9.30-11.00 น.
ณ  หองประชุมสุธรรม อารีกุล  อาคารสารนิเทศ 50 ป
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  วิทยาเขตบางเขน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*