ทุนวิจัยสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ITAP)

โครงการประชาสัมพันธ์ทุนวิจัยสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
Thai Industry Technology Assistance Program (ITAP)
วันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม 2554 ห้อง Scl-104
เวลา 9.00-12.00 น.
ผศ.ดร.ปราโมทย์ คูวิจิตรจารุ ผู้จัดการเครือข่ายโครงการ ITAP ภาคตะวันตก
อาจารย์วรรณภพ กล่อมเกลี้ยง ผู้จัดการเครือข่ายโครงการ ITAP มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
จัดโดย
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์   ฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ.นครปฐม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*