นับคะแนนการเลือกรูปแบบวิธีการลงคะแนนสรรหา สอ.มก.

การนับคะแนนการเลือกรูปแบบวิธีการลงคะแนนสรรหาคณะกรรมการดำเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ มหาิวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2554 ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริจักรพันธ์ ตั้งแต่เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป

รูปแบบที่ 1 : รูปแบบเดิมในปัจจุบัน- แบ่งสมาชิก สอ.มก. เป็น 2 สาย โดยมีจำนวนกรรมการดำเนินการสายวิชาการ จำนวน 7 คน และสายธุรการ จำนวน 7 คน ตามข้อบังคับ 43

– สมาชิก สอ.มก. สายวิชาการมีสิทธิลงคะแนนเลือกเฉพาะผู้สมัครสายวิชาการไม่เกินจำนวนโควตาในแต่ละปีของการลงคะแนนสรรหา

– สมาชิก สอ.มก. สายธุรการมีสิทธิลงคะแนนเลือกเฉพาะผู้สมัครสายธุรการไม่เกินจำนวนโควตาในแต่ละปีของการลงคะแนนสรรหา

รูปแบบที่ 2 : รูปแบบใหม่- แบ่งสมาชิก สอ.มก. เป็น 2 สาย โดยมีจำนวนกรรมการดำเนินการสายวิชาการ จำนวน 7 คน และสายธุรการ จำนวน 7 คน ตามข้อบังคับ 43 เหมือนเดิม

– สมาชิก สอ.มก. มีสิทธิลงคะแนนเลือกผู้สมัครทั้งสายวิชาการและสายธุรการ จำนวนไม่เกิน 7 คน ตามจำนวนโควตาของแต่ละสายในแต่ละปีของการลงคะแนนสรรหา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*