สัมมนาเรื่อง ร่วมพัฒนางานวิจัย มก. สู่การแก้ไขปัญหาชาติ

ร่วมพัฒนางานวิจัย มก. สู่การแก้ไขปัญหาชาติ
และการมอบรางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2553
ในวันอังคารที่ 20 กันยายน 2554 เวลา 9.00-12.15 น.
ณ ห้องสุธรรมอารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ปี

ช่วงที่ 1 จุดเปลี่ยนงานวิจัยไทย : ความท้าทายของ มก.
โดย รศ. ดร.ศรปราชญ์ ธไนศวรรยางกูร
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ช่วงที่2
งานวิจัย มก. : ความจริงที่ต้องรู้
โดย ศาสตราจารย์ ดร.อุทัยรัตน์ ณ นคร
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.

ช่วงที่ 3
KUForest ปลายน้ำของ Workflow สวพ.มก. ในการบริหารและการประกันคุณภาพ
โดย รศ.ดร.พันธุ์ปิติ เปี่ยมสง่า
รองผู้อำนวยการฝ่ายสารสนเทศงานวิจัย ส.วิจัยและพัฒนาแห่ง มก.

ช่วงที่ 4
พิธีมอบรางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2553

1 thought on “สัมมนาเรื่อง ร่วมพัฒนางานวิจัย มก. สู่การแก้ไขปัญหาชาติ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*