ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “พหุสังคมกับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน”

สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “พหุสังคมกับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน”
โดย ดร.วิชิตวงศ์ ณ ป้อมเพชร
วันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 9.00-11.00 น.
ห้องประชุมธีระ สูตะบุตร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*