บทบาทของวิชาชีพสัตวบาล/สัตวศาสตร์ ต่อปศุสัตว์อาเซียน

สมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ร่วมกับสาขาสัตว์ กับการเสวนาพิเศษ
เรื่อง “บทบาทของวิชาชีพสัตวบาล/สัตวศาสตร์ ต่อปศุสัตว์อาเซียน”
วันพฤหัสบดีที่ 2 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 13.00-16.00 น.
ห้องประชุมธีระสูตะบุตร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*