ประชาพิจารณ์ร่างแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (2555-2558)

ประชุมประชาพิจารณ์ร่างแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (2555-2558)
วันอังคารที่ 17 เมษายน 2555 เวลา 14.00 น.
ณ ห้องประชุมสุธรรมอารีกุล ชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*