กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2554

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2554
ในวันพุธที่ 2 พฤษภาคม 2555 เวลา 9.30 น.
ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล ชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*