ประชุมสัมมนา เรื่อง “การพัฒนากลุ่มบุคคลออทิสติกสเปกตรัมในระดับอุดมศึกษา”

โครงการศึกษา การวิจัย และติดตามผลนิสิตออทิสติก
ประชุมสัมมนา เรื่อง “การพัฒนากลุ่มบุคคลออทิสติกสเปกตรัมในระดับอุดมศึกษา”
วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม 2555 เวลา 8.30-16.00  น.
ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ปี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*