การสร้างนักพัฒนาซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดสัมมนา
“การสร้างนักพัฒนาซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน”
แนะนำหลักสูตรการอบรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของนักพัฒนาซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส และ Free Services
จำนวน 15 หลักสูตร

วันอังคารที่ 12 มิถุนายน 2555 เวลา 9.00-16.00 น.
ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล  อาคารสารนิเทศ 50 ปี ชั้น 1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*