โลกเปลี่ยน เรียนรู้ อยู่รอด

โครงการสัมมนาบุคลากรสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เรื่อง “โลกเปลี่ยน เรียนรู้ อยู่รอด”

วันพฤหัสบดีที่ 27 กันยายน 2555 เวลา 9.00-12.00 น.
ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล  ชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*