การเตรียมความพร้อมของบุคลากร เมื่อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ

สภาข้าราชการ จัดโครงการสัมมนาวิชาการเรื่อง
การเตรียมความพร้อมของบุคลากรเมื่อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ
13 ตุลาคม 2552  8.30 -12.00 น.

หัวข้อสิทธิประโยชน์ บทบาท และหน้าที่ของบุคลากรเมื่อมหาวิทยาลัยได้เปลี่ยนเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ
โดยวิทยากรจากมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ดังต่อไปนี้
1. รองศาสตราจารย์อดิศักดิ์ พงษ์พูลผลศักดิ์
     ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลณสรรค์ สายขุน
     อดีตเลขาธิการสภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหิดล

รองศาสตราจารย์ ดร.สุรวิช วรรณไกรโรจน์
      รองประธานสภาข้าราชการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้ดำเนินรายการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*