ประชุมใหญ่สามัญประจำปี สอ.มก 2556

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556  สหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วันอังคารที่ 29 มกราคม 2556 เวลา 9.00-12.00 น.
ห้องประชุมสุธรรมอารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ปี

2 thoughts on “ประชุมใหญ่สามัญประจำปี สอ.มก 2556

  1. so

    ทุนเรือนหุ้นเป็นมรดกพ่อสู่ลูกใช้หรือไม่อย่างไร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*