กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2555

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2555
วันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2556 เวลา 9.00-12.00 น.
ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล  อาคารสารนิเทศ 50 ปี ชั้น 1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*