สัมมนาวิชาการ “เจาะลึกการขอตำแหน่งทางวิชาการ ตามระบบบริหารงานบุคคลใหม่”

วันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2556
เวลา 13.00-16.00 น.
ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล ชั้น 1  อาคารสารนิเทศ 50 ปี
กำหนดการ

ช่วงพิธีเปิด

 

หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลสายอาจารย์
ให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์
ในระบบบริหารงานบุคคลใหม่ที่มีประกาศ ก.พ.อ. ในปัจจุบัน

 

การพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งชำนาญการ
ชำนาญการพิเศษ ผู้เชี่ยวชาญ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ในระบบบริหารงาน
บุคคลใหม่ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*