การประเมินผลการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

21 กรกฎาคม 2552 9.00 – 12.00 น.
ห้องประชุมสุธรรมอารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ปี
จัดโดย กองบริการการศึกษา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*