รู้เท่าทันการจัดอันดับมหาวิทยาลัย

กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักอธิการบดี
จัดบรรยายเรื่อง รู้เท่าทันการจัดอันดับมหาวิทยาลัย
วันพุธที่ 11 พฤศจิกายน 2552 เวลา 9.00-12.00 น.
ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*