“สกว. กับ มก. : ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาประเทศ”

การบรรยายพิเศษระหว่าง สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ร่วมกับ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง “สกว. กับ มก. : ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาประเทศ

วันอังคารที่ 1 กรกฎาคม 2557 เวลา 13.30-16.30 น.
ณ ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์  อาคารสารนิเทศ 50 ปี ชั้น 2

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*