มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพ การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

กองแผนงานร่วมกับกองคลัง
จัดประชุมชี้แจงมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ในวันอังคารที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2557
ตั้งแต่เวลา 9.00 – 11.00 น.
ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล ชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*