Brand Summer Camp 2015
วันพุธที่ 22 ตุลาคม 2557

วันพุธที่ 22 ตุลาคม 2557

08.00-10.00 น.
10.00-12.00 น.
13.00-14.00 น.
14.00-16.00 น.
16.00-18.00 น.
ชีววิทยา (PAT 2) – นพ.วีรวัช เอนกจำนงค์พร (พี่วิเวียน)
ภาษาอังกฤษ (O-NET & GAT) – อ.อริสรา ธนาปกิจ (ครูพี่แนน)
“เพิ่มพลังสมอง จำแม่น คิดเร็ว” – ร้อยเอก นพ.สรวิชญ์ สุบุญ
สังคมศึกษา (O-NET) – อ.นาวี ชั้นศิริ (ครูน็อค)
ฟิสิกส์ (PAT 2) – ดร.ไพฑูรย์ คงเสรีภาพ (พี่เต้ย)

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*