Brand Summer Camp 2015
วันศุกร์ที่ 24 ตุลาคม 2557

วันศุกร์ที่ 24 ตุลาคม 2557

08.00-10.00 น.
10.00-12.00 น.
13.00-15.00 น.
15.00-17.00 น.
ฟิสิกส์ (PAT 2) – อ.สุธี อัสววิมล (พี่โหน่ง)
ชีววิทยา (PAT 2) – ดร.ศุภณัฐ ไพโรหกุล
คณิตศาสตร์ (O-NET) – อ.ตุลนันท์ นวลเพ็ญ
สังคมศึกษา (O-NET) – อ.ธนัช ลาภนิมิตชัย (ครูพี่หมุย)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*