การเตรียมเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ

การอภิปราย “การเตรียมเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ”

วันที่ 4 มิถุนายน 2558 เวลา 08.30 – 15.00 น.

ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล ชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*