การรายงานผลการดำเนินงานของกระบวนการเชิงระบบ ในการประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร

เสวนา การรายงานผลการดำเนินงานของกระบวนการเชิงระบบ
ในการประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร
เพื่อสร้างความเข้าใจในวิธีการเขียนรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7)
วันที่ 25 มิถุนายน 2558 เวลา 13.00 – 16.00 น.
ณ ห้องประชุมธีระสูตะบุตร อาคารสารนิเทศ 50 ปี

เอกสารประกอบการเสวนา

หากภาพวิดีโอด้านล่างไม่ปรากฎ กรุณา login ก่อนการรับชม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*