Brand’s Summer Camp 2016
วันเสาร์ที่ 3 ตุลาคม 2558

วันเสาร์ที่ 3 ตุลาคม 2558

08.00-10.00 น.
10.00-12.00 น.
13.00-15.00 น.
15.00-17.00 น.
ภาษาไทย(O NET) – อ.นิทัศน์ ยศธสาร(อ.แจ๊กกี้)
คณิตศาสตร์ (PAT 1) – อ.ศุภฤกษ์ สกุลชัยพรเลิศ (ครู sup’k)
ชีววิทยา(O NET) – อ.อำพล ขวัญพัก(ครูกาแฟ)
สังคมศึกษา(O NET) – อ.ธนัช ลาภนิมิตรชัย (ครูพี่หมุย)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*