ประชุมชี้แจงแนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2559

ประชุมชี้แจงแนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2559
ทั้งในส่วนของงบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณเงินรายได้
วันจันทร์ที่ 5 ตุลาคม 2558 เวลา 9.00-11.00 น.
ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล ชั้น1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
(ไฟล์ถ่ายทอดสดเริ่มที่  17:20)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*