ประชุมชี้แจง ร่างข้อบังคับเกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไปและร่างข้อบังคับเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ มก.

ประชุมชี้แจง ร่างข้อบังคับเกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไป
และร่างข้อบังคับเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2558 เวลา 9.30-12.00 น.
ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล ชั้น1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*