การใช้งานระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา เพื่อการประเมิน 3 ระดับ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง การใช้งานระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา เพื่อการประเมิน 3 ระดับ
CHE QA Online for 3 Degree Levels : CHE 3D

วันศุกร์ที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2558
เวลา 8.30 – 16.30 น.
ณ ห้องปฏิบัติการ 303 ชั้น 3 อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*